سنگرشكن به رژيم صهيونيستى باج افزار Tyrant ، مقدمه حمله بزرگ باج افزارهاي فارسي در فضاي سايبري ! درباره فروپاشي عربستان قحطي و مجازات جمعي مردم يمن